บริการของเรา

…

O&M

โปรแกรมดูแลรักษาและรับประกันระบบโซลาร์รูฟท็อป

…

EPC

งานบริการของเรา

ข่าวสาร

“เราเป็นผู้ชํานาญการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคาบ้าน, อาคาร, สํานักงาน, โรงงาน (Solar Roof) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลากลางวัน เพื่อลดค่าไฟฟ้าหรือจําหน่ายไฟฟ้า ให้กับ กฟน./กฟภ. ตามนโยบายของรัฐ”

Top